ALGEMENE VERZEKERING- EN DEKKINGSVOORWAARDEN

Wie wij zijn
Wij zijn EUROPCAR België. Wij zijn een naamloze vennootschap, opgericht naar Belgisch recht, gevestigd in België onder ondernemingsnummer BE 04 13 087 168] met maatschappelijke zetel gelegen te Louizalaan 231 in 1050, Brussel (België). Wij leveren voertuigverhuurdiensten onder de merken 'Europcar' en 'InterRent'.
Bedankt dat u voor Europcar hebt gekozen om te voorzien in uw behoeften inzake voertuigverhuur. Wij hopen dat alles vlot zal verlopen voor u, maar mocht dit niet het geval zijn, dan wordt hierna een samenvatting gegeven van:
 • de verzekering die wij opnemen als onderdeel van onze verhuurdienst omdat wij wettelijk verplicht zijn dit te doen (Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering); en
 • andere dekkingen die wij aan u aanbiedenom u gemoedsrust te geven terwijl u bij ons huurt.
Deze verzekering en dekkingen zijn ontwikkeld om u in te dekken als eender welk van de volgende omstandigheden optreedt terwijl u een van onze Voertuigen huurt en gebruikt. Zonder deze bent u persoonlijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen:
Aansprakelijkheid jegens derden is het lichamelijk letsel of overlijden van anderen en/of schade aan hun eigendom die optreedt vanwege een ongeval of incident dat mogelijk door u wordt veroorzaakt. Schade aan eigendom van een derde kan het volgende omvatten: schade aan gebouwen of hun inhoud, machines of persoonlijke bezittingen. De kosten van eventuele onderbrekingen van de werkactiviteit die verband houden met het letsel of overlijden van een derde en/of de schade aan hun eigendom vallen ook onder deze aansprakelijkheid.
Schade aan of diefstal van het Voertuig Het Voertuig zelf kan beschadigd raken als gevolg van een aanrijding of een poging tot diefstal en moet mogelijk worden hersteld of kan zo ernstig beschadigd zijn dat het niet te herstellen is en wij genoodzaakt zijn om het af te schrijven; of het kan worden gestolen en niet worden teruggevonden
U moet er zich van bewust zijn dat, als u de bestuurder van het Voertuig bent op het moment van een aanrijding en u aansprakelijk bent voor die aanrijding, eventuele gewonde Passagiers zullen worden gedekt door onze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, maar uw eigen letsels (en de mogelijke gevolgen daarvan) of overlijden niet. U kunt zich echter voor dergelijke zaken indekkendoor in te tekenen voor de PAI-dekking of de SPAI-dekking (zoals uitgelegd in artikel 5 van deze Appendix). Meer informatie over hoe deze dekkingen voor u en uw Passagiers van nut kunnen zijn, is op verzoek verkrijgbaar.

DEFINITIES

Voor een goed begrip, hebben wij de volgende woorden of uitdrukkingen voor u gedefinieerd:
Abnormaal gebruik: betekent dat uw gebruik van het Voertuig terwijl u ervoor instaat niet overeenstemt met de geldende Wegverkeerswet en/of niet voldoet aan de vereisten van de Algemene Huurvoorwaarden en/of niet voldoet aan de rijnormen zoals te verwachten van een redelijke en voorzichtige bestuurder
Aanrijdingsformulier is een volledige en ondertekende verklaring (met één of meer andere documenten in bijlage) dat melding geeft van alle feiten van een ongeval of incident zoals ze zich hebben voorgedaan (bijvoorbeeld hoe het is gebeurd, de aard van de schade aan het Voertuig, de plaats waar het incident plaatsvond, de data en omstandigheden en mogelijke informatie van getuigen)
Lichamelijk Letsel is elk fysiek letsel die een persoon ondervindt dat wordt veroorzaakt als een rechtstreeks gevolg van een ongeval; dus geen intentioneel zelftoegebrachtte letsels en geen letsels die voortvloeien uit een ziekte
Boekhoudkundige waarde: is de waarde van een Voertuig zoals opgenomen in onze boeken op het moment van het incident.
Aanrijding is de impact van het Voertuig met een ander vast of bewegend lichaam of voorwerp
Franchise is een welbepaald geldbedrag dat, mits stricte naleving van de wetgeving en de bepalingen uit onze Algemene Huurvoorwaarden, het maximumbedrag is dat we u zullen aanrekenen voor de kosten van schade veroorzaakt aan het Voertuig als gevolg van een aanrijding tijdens de huurperiode of poging tot diefstal; of het verlies van een Voertuig als het wordt afgeschreven omdat het niet te herstellen is of het wordt gestolen en we het niet terugkrijgen. Het bedrag van de franchise is niet afkoopbaar en is onderhevig aan de voorwaarden van het dekkingsmiddel dat u hebt aangeschaft.
Algemene Huurvoorwaarden is het document waarvan men u vraagt het te ondertekenen alvorens u een Voertuig van ons mag huren en dat de rechten en plichten uiteenzet die zowel op u als op ons van toepassing zijn gedurende de hele huurperiode
Gebruiksderving beschrijft de periodewaarin een Voertuig niet beschikbaar voor ons is om aan een andere klant te worden verhuurd omdat het werd beschadigd als gevolg van een aanrijding tijdens de huurperiode en wij niet kunnen verhuren omdat we het van de weg moeten halen om het te laten herstellen
Passagier is elke persoon anders dan de bestuurder en die kosteloos wordt vervoerd of in of op het Voertuig meereist. In de context van de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering wordt een Passagier aanzien als een Derde.
Dekking (of dekking) in dit document heeft betrekking op de middelen waardoor uw financiële aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van een Voertuig beperkt is tot het bedrag van de Franchise. Merk op dat een verzekeringspolis deze dekking niet voorziet
Derde is elke partij bij een incident – anders dan de bestuurder van het Voertuig. Om twijfel te vermijden wordt een Passagier geacht een Derde te zijn
Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de bestuurder van een Voertuig beschermt tegen aansprakelijkheid voor de claims van een andere partij voor schade aan zijn/haar eigendom of voor lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit een incident dat zich voordoet terwijl u het Voertuig gebruikt. Dekking tegen aansprakelijkheid tegenover Derden is een verplichte wettelijke vereiste en daarom maakt deze integraal deel uit van onze verhuurdienst. De kosten ervan zijn in de huursom inbegrepen.
Voertuig is het voertuig dat u van ons huurt of dat u met onze goedkeuring bestuurt.
Wij of wij / Ons of ons / Onze of onze is Europcar
U of u / Uw of uw is elke vermelde bestuurder

1. BURGERLIJKEAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De wetten van alle landen waarin we onze voertuigverhuurdiensten aanbieden, verplichten ons ertoe onze Voertuigen te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor schade aan Derden. Wij hebben de beste Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de meest vooraanstaande verzekeraars in de sector aangeschaft en deze wordt automatisch opgenomen als onderdeel van onze voertuigverhuurdiensten. Vanzelfsprekend bent u dus gedekt tot het wettelijk vereiste bedrag in het land waar u het Voertuig huurt voor de schade die anderen kunnen lijden als rechtstreeks gevolg van uw acties terwijl u het Voertuig bestuurt.
Waarvoor ben ik gedekt?
Zoals voorzien door de Wet bent u verzekerd tegen aansprakelijkheid voor de financiële kosten van de volgende gevolgen die kunnen voortvloeien uit een incident dat u veroorzaakt als u het Voertuig gebruikt:
 • lichamelijk letsel of overlijden van Derden; en
 • materiële schade geleden door Derden en verliezen en kosten als gevolg van de schade. Wat wordt er niet gedekt?
  De volgende zaken worden niet gedekt door de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering:
  • mogelijk lichamelijk letsel of overlijden van de bestuurder op het moment van de aanrijding; of
  • schade aan of verlies van uw persoonlijke eigendom of bezittingen; of
  • schade veroorzaakt aan het Voertuig. Geen enkel voertuig van de Europcar vloot is gedekt in eigen materiële schade. Hiervoor is geen aparte polis afgesloten.
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico voor Aansprakelijkheid jegens Derden?
  Mits stricte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Huurvoorwaarden en eventuele relevante verkeersregels, bent u gedekt voor de financiële kosten van Aansprakelijkheid jegens Derden die voortvloeien uit een aanrijding die u veroorzaakt tot het wettelijk vereiste bedrag van het land waarin u het Voertuig huurt.
  Als u deze bepalingen en/of regels echter niet hebt nageleefd, zal onze verzekeraar, hoewel hij nog steeds zijn verplichtingen aan derden krachtens de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering zal nakomen, mogelijk trachten een deel of alle kosten, die hij mogelijk aan de Derde heeft betaald als gevolg van het incident, op u te verhalen.
  Hoe brengt u ons op de hoogte?
  Bij gebeurtenissen waarbij Derden betrokken zijn, is het belangrijk dat u uw uiterste best doet om het Aanrijdingsformulier, dat ons alle relevante informatie van zowel het incident als van de Derde geeft, correct in te vullen en te ondertekenen. Hierdoor kunnen wij ons verdedigen tegen de Derde (als u verantwoordelijk bent voor het incident) of kosten op de Derde verhalen (als de Derde verantwoordelijk is voor het incident). Het Aanrijdingsformulier moet ons binnen 2 werkdagen na het incident worden bezorgd of van zodra dit voor u redelijkerwijs mogelijk is.

  2. EUROPCAR DEKKINGEN

  2.1 DEKKING VOOR SCHADE AAN HET VOERTUIG (CDW)

  Onze dekking voor schade aan het Voertuig beperkt uw risico voor schade veroorzaakt aan het Voertuig terwijl u ervoor instaat. Als u onze standaard dekking voor schade aan het Voertuig aanschaft en u zowel de wetgeving die van toepassing is als de bepalingen uit de Algemene Huurvoorwaarden naleeft, betalen wij de kosten van schade aan het Voertuig die het bedrag van de Franchise overschrijden. U kunt het maximumbedrag van de franchise geheel of gedeeltelijk afkopen door onze premium dekking voor schade aan het Voertuig aan te schaffen in plaats van de aangeboden standaard dekking voor schade aan het Voertuig.
  Deze dekking dekt geen verlies of diefstal van of schade aan voorwerpen of eigendom (met inbegrip van bagage of goederen), die door u of een Passagier wordt achtergelaten, bewaard of vervoerd in of op het Voertuig.
  Waarvoor dekt dit mij?
  Deze dekking dekt u voor aansprakelijkheid voor bedragen die hoger liggen dan het bedrag van de Franchise voor de volgende totale kosten:
  • de kosten van schade aan of herstelling van het Voertuig of de boekhoudkundige waarde ervan als het niet te herstellen is en moet worden afgeschreven; en
  • onze Gebruiksderving van het Voertuig terwijl het wordt hersteld en/of afgeschreven; en
  • de administratiekosten die wij maken bij het behandelen van claims, indien van toepassing
  in omstandigheden waarin:
  • u een aanrijding hebt met een vast of bewegend voorwerp; of
  • het Voertuig betrokken raakt in een daad van vandalisme terwijl u het bestuurt of gebruikt; of
  • ruiten, lampen of reflectoren beschadigd raken of stukgaan of banden beschadigd of lek raken bij een aanrijding
  Wat wordt er niet gedekt?
  • U bent financieel aansprakelijk voor alle kosten van de schade aan het Voertuig als de schade wordt veroorzaakt:
   • door opzet van de bestuurder; of
   • door een explosie of brand in (of aan) het Voertuig omdat u het gebruikt voor het vervoeren van gevaarlijke goederen (gevaarlijke goederen zijn alle producten of stoffen die, vanwege hun aard en/of belangrijkste eigenschappen, redelijkerwijs worden beschouwd als gevaarlijk en die, als ze niet met de nodige voorzichtigheid en veiligheid worden vervoerd, schade kunnen berokkenen aan het Voertuig en aan Derden binnen een redelijke afstand van het Voertuig); of
   • door een volledige of gedeeltelijke diefstal of een daad van vandalisme terwijl het Voertuig onbewaakt wordt achtergelaten.
   • door uw nalatigheid (dit is gedrag dat niet aan de normen voldoet die worden verwacht van een redelijkerwijs verstandige persoon in gelijkaardige omstandigheden) of de nalatigheid van uw Passagiers (bijvoorbeeld een brand veroorzaakt door het gebruik of weggooien van sigaretten of sigaren);
   • door verlies of diefstal van de sleutels
  • Verlies of schade aan uw eigen eigendom die wordt vervoerd of bewaard in of op het Voertuig tijdens de huurperiode
  Wat moet ik doen om van deze dekking te genieten?
  U moet:
  • de dekking aanschaffen;
  • de Algemene Huurvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en lokale verkeersregels naleven als u het Voertuig bestuurt;
  • ons binnen 24 uur na de dag waarop het incident plaatsvond op de hoogte brengen en in elk geval vóór het einde van uw huurperiode. U moet ons ook een volledig ingevuld Aanrijdingsformulier bezorgen en/of andere documenten waarvan u meent dat ze nuttig kunnen zijn om dit te staven.
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Als het Voertuig tijdens uw huurperiode beschadigd raakt en u deze dekking niet hebt aangeschaft, moet u de totale kosten van de schade betalen evenals compensatie omdat het Voertuig niet kan worden gebruikt. Wij zullen de gemiddelde kosten van lichte schade berekenen op basis van de lijst van lichte schade die u vindt in onze ophaalkantoren. Als de schade niet in de lijst wordt vermeld (omdat deze niet als 'lichte schade' wordt beschouwd of het niet mogelijk is om de gemiddelde prijs te berekenen), dan zal een onafhankelijke expert de kosten van de schade evalueren. Deze kunnen net zoveel bedragen als de volledige Boekhoudkundige waarde van het Voertuig. Mits een perfecte naleving van de bepalingen uit onze Algemene Huurvoorwaarden en de toepasselijke wetten en de verkeersregels, moet u ons ten hoogste het bedrag van de Franchise betalen.

  2.2 DIEFSTALDEKKING (THW)

  Onze diefstaldekking beperkt uw financiële aansprakelijkheid als het Voertuig wordt gestolen of beschadigd raakt bij een poging tot diefstal of bij een daad van vandalisme tijdens uw huurperiode. Als u dit middel hebt aangeschaft, dan betalen wij u de kosten die voortvloeien uit de diefstal, poging tot diefstal of daad van vandalisme die hoger liggen dan het bedrag van de Franchise, op voorwaarde dat u de bepalingen uit de Algemene Huurvoorwaarden strict hebt nageleefd.
  Waarvoor ben ik gedekt?
  Deze dekking dekt u voor aansprakelijkheid voor bedragen die hoger liggen dan het bedrag van de Franchise voor de volgende totale kosten:
  • De kosten van schade of herstelling van het Voertuig (als het wordt teruggevonden) of de boekhoudkundige waarde van het Voertuig als het niet wordt teruggevonden
  • Onze Gebruiksderving van het Voertuig terwijl het wordt hersteld en/of afgeschreven; en
  • de administratiekosten die wij maken bij het behandelen van uw claim, indien van toepassing
  bij:
  • de diefstal van het Voertuig en toebehoren nadat er toegang tot het Voertuig werd verschaft door in te breken (toebehoren zijn alle extra onderdelen die zijn geïnstalleerd in of op het Voertuig en die de specificaties ervan verbeteren)
  • poging tot diefstal van het Voertuig en de toebehoren ervan
  • daden van vandalisme aan het Voertuig terwijl het geparkeerd is en onbewaakt door u is achtergelaten
  • ruiten, lampen of reflectoren die beschadigd of stuk kunnen zijn of banden die beschadigd of lek zijn als gevolg van de diefstal
  Wat wordt er niet gedekt?
  Volgende zaken worden niet gedekt:
  • Als het voertuig wordt gestolen of beschadigd raakt omwille van uw nalatigheid of meer bepaald (maar zonder beperking) als gevolg van sleutels die onbewaakt in het Voertuig werden achtergelaten of die aan een niet-bevoegde persoon werden afgegeven; u die verzuimt het antidiefstalsysteem correct te gebruiken; u die verzuimt de sleutels aan ons terug te bezorgen of als u het Voertuig onvergrendeld hebt achtergelaten toen u het niet gebruikte;
  • Diefstal van of schade aan persoonlijke en/of werkgerelateerde goederen of bezittingen en goederen die in of op het Voertuig worden vervoerd.
  Wat moet ik doen om van de dekking te genieten?
  U moet:
  • ** de dekking aanschaffen;
  • ** de Algemene Huurvoorwaarden strict naleven
  • **de lokale politiediensten onmiddellijk of zodra dit redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen van incidenten of gebeurtenissen en ons het politieverslag of bewijs bezorgen dat de diefstal bij de politie werd aangegeven.
  • Het ophaalkantoor op de hoogte brengen van de diefstal en de sleutels terugbezorgen.
  • Ons of het ophaalkantoor op de hoogte brengen, binnen de 24 uur nadat u hebt ontdekt dat het Voertuig vermist was en de sleutels aan ons bezorgen op de plaats waar u het Voertuig hebt opgehaald.
  ** dit zijn de minimumvereisten.
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Als het Voertuig tijdens uw huurperiode wordt gestolen of beschadigd raakt bij een poging tot diefstal of door vandalisme en u deze dekking niet hebt aangeschaft, bent u aansprakelijk voor alle kosten van de schade aan het Voertuig (als het Voertuig wordt teruggevonden) of voor de volledige Boekhoudkundige waarde van het Voertuig als het niet wordt teruggevonden evenals voor de compensatie voor de Gebruikserving berekend in overeenstemming met de huurprijs per dag waartoe u zich hebt verbonden vermenigvuldigd met het aantal dagen dat het Voertuig gestolen was.
  Mits perfecte naleving van de Algemene Huurvoorwaarden en de wetgeving van toepassing, moet u dankzij deze Diefstaldekking ten hoogste het bedrag van de Franchise betalen.

  2.3 DEKKING VAN RUITEN, LAMPEN EN BANDEN (WWI)

  Deze dekkingis van toepassing bij schade aan de ruiten, lampen of banden in omstandigheden van normaal gebruik van het Voertuig tijdens uw huurperiode. De kosten voor het herstellen of vervangen van ruiten, lampen of banden worden enkel en alleen gedekt door de dekking voor schade aan het Voertuigals de schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeluk.
  Waarvoor ben ik gedekt?
  Als u deze dekking hebt aangeschaft, bent u gedekt voor de financiële aansprakelijkheid voor schade aan:
  • "de voorruit; of
  • alle zij- of achterruiten; of
  • lichtenen lampen; of
  • achteruitkijkspiegels
  die zich in of op het Voertuig bevinden als de schade optreedt tijdens uw huurperiode
  • schade aan banden op het Voertuig tenzij deze schade voortvloeit uit mogelijk abnormaal gebruik (zie definitie op pagina 1) van het Voertuig
  Waarvoor ben ik niet gedekt?
  Bij deze dekking bent u niet gedekt voor de financiële aansprakelijkheid voor schade aan het Voertuig als deze optreedt door opzet of nalatigheid van uwentwege terwijl u het Voertuig gebruikt. U bent niet gedekt voor de administratiekosten die wij maken bij het behandelen van schadedossiers.
  Wat moet ik doen om van deze Dekking te genieten?
  U moet:
 • deze aanschaffen
 • onze Algemene Huurvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en lokale verkeersregels strict naleven als u het Voertuig bestuurt,
 • ons binnen 24 uur na de dag waarop het incident plaatsvond op de hoogte brengen en in elk geval vóór het einde van uw huurperiode. U moet ons ook een volledig ingevuld en ondertekend Aanrijdingsformulier bezorgen of andere documenten met vermelding van alle feiten zoals ze zich hebben voorgedaan (aard van de schade aan het Voertuig, de plaats waar het incident plaatsvond, de data en omstandigheden en mogelijke informatie van getuigen). U kunt uiteraard andere documenten bijvoegen waarvan u meent dat ze nuttig zijn om uw Aanrijdingsformulier te staven.
 • Hoeveel bedraagt mijn financiële aansprakelijkheid?
  Als tijdens uw huurperiode ruiten of lampen op het Voertuig stukgaan en/of banden op het voertuig beschadigd raken en u deze dekking niet hebt aangeschaft, dan bent u aansprakelijk voor alle kosten van de schade die wij hebben gemaakt. Als u deze dekking voor ruiten, lampen en banden echter afzonderlijk aanschaft of in het kader van ons PREMIUM dekkingspakket (en op voorwaarde dat u hebt voldaan aan de Algemene Huurvoorwaarden en de toepasselijke wetten en verkeersregels), dan bent u niet financieel aansprakelijk voor dergelijke schade. Als u deze dekking voor ruiten, lampen en banden aanschaft of in het kader van ons MEDIUM dekkingspakket (en op voorwaarde dat u hebt voldaan aan de Algemene Huurvoorwaarden en de toepasselijke wetten en verkeersregels), dan bent u financieel aansprakelijk voor dergelijke schade tot aan het bedrag van de franchise.

  2.4 ROAD SIDE ASSISTANCE DEKKING (RSA)

  U kan, tijdens de verhuurperiode kosteloos 24u op 24 genieten van een depannage- en bijstandsdienst die deel uitmaakt van uw huurervaring. Volgende zaken vallen echter niet binnen deze gratis dienstlevering: motorpanne, foutief getankte brandstof door een fout van uzelf, defecte of verloren sleutels, lege batterij en platte banden. Al deze mankementen zullen u aangerekend worden aan een forfatair bedrag. Onze RSA dekking beperkt uw financiële aansprakelijheid voor bovenstaande zaken. Indien u onze RSA dekking aanschaft en mits perfect respect voor de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de wetgeving terzake, zal u vrijgesteld worden van de kosten hiervoor mits facturatie van een forfatair bedrag per huurdag (zie Tarievengids Europcar België – ook consulteerbaar op onze webiste www.europcar.be)
  Waarvoor ben ik gedekt ?
  Deze dekking beperkt uw financiële aansprakelijkheid voor de forfaitaire bedragen die Europcar aanrekent bij een interventie van onze depannage- en bijstandsdienst in het geval van:
  • panne ten gevolge van een lege tank of foute keuze van brandstof
  • verloren sleutels of sleutels achter gesloten deuren
  • platte of ontplofte banden
  • panne ten gevolge van een lege batterij
  Wat wordt er niet gedekt?
  Motorschade naar aanleiding van een foute keuze van brandstof wordt niet gedekt door deze dekking. U bent eveneens niet gedekt voor de administratieve kosten voor de behandeling van uw dossier.
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Mits betaling van een forfatair bedrag per huurdag en mits perfecte naleving van de Algemene Huurvoorwaarden, wordt u vrijgesteld van de betaling van alle kosten bij een interventie van onze depannage- en bijstandsdienst in geval van motorpanne, foutief getankte brandstof door een fout van uzelf, defecte of verloren sleutels, lege batterij en platte banden
  Wat moet ik doen om van deze Dekking te genieten ?
  U moet:
  • deze aanschaffen
  • onze Algemene Huurvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en lokale verkeersregels strict naleven als u het Voertuig bestuurt,
  • onze depannage- en bijstandsdienst op de hoogte te stellen indien één van bovenstaande gevallen zich voordoet
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Indien u niet heeft ingetekend voor de RSA dekking, zullen bij een interventie van onze depannage- en bijstandsdienstmotorpanne, foutief getankte brandstof door een fout van uzelf, defecte of verloren sleutels, lege batterij en platte banden u aangerekend worden aan een forfatair bedrag (dat u kan terugvinden in onze Tarievengids) Indien u echter wel intekent voor de RSA dekking en u onze depannage- en bijstandsdienst heeft gecontacteerd, bent u vrijgesteld van deze forfataire kosten, mits perfecte naleving van deze Algemene Huurvoorwaarden.

  3. ANDERE DEKKINGEN

  3.1 DEKKINGEN PERSOONLIJK ACCIDENT & BAGAGE(PAI & SPAI)

  De volgende informatie is louter informatief en is geen vervanging van of krijgt geen voorrang op de voorwaarden van het Axa Corporate Solutions (PAI # n°XFR0078448GP / SPAI # n°XFR0078449GP), waarvan exemplaren te vinden zijn opwww.europcar.be
  Hoewel wij de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering automatisch opnemen als onderdeel van onze voertuigverhuurdiensten (voor meer informatie over deze verzekering zie het deel op pagina 2 en 3 hierboven met de titel 'Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering'), dekt deze niet de lichamelijke letsels van personen die het Voertuig besturen op het moment van een aanrijding die optreedt als gevolg van de acties van de bestuurder (een bestuurder 'in fout'). Als u een aanrijding veroorzaakt terwijl u een Voertuig bestuurt, bent u bijgevolg niet gedekt voor de financiële gevolgen van:
  • persoonlijke lichamelijke letsels of overlijden; of
  • schade aan over verlies van uw persoonlijke eigendom of bezittingen.
  Om dus uw financiële risico voor dergelijke schade, verlies of letsel in deze omstandigheden te minimaliseren, bieden wij twee afzonderlijke dekkingen aan die u kunt aanschaffen.
  • De eerste (
   PAI-dekking
   ) biedt dekking voor medische kosten gemaakt als gevolg van de opgelopen letsels en/of een forfaitaire schadevergoeding als u gehandicapt raakt of overlijdt als gevolg van een aanrijding (of een ongeval).
  • Het tweede (
   SPAI dekking
   ) biedt een hogere en de beste dekking voor medische kosten gemaakt als gevolg van de opgelopen letsels en/of een forfaitaire schadevergoeding als u gehandicapt raakt of overlijdt als gevolg van de aanrijding (of een ongeval) en omvat ook dekking voor bagage.

  3.2 PAI Dekking

  Waarvoor ben ik gedekt?
  Bij deze dekking kunt u de financiële kosten terugvorderen van een van de volgende mogelijke risico's die voortvloeien uit uw overlijden of letsel in een aanrijding die zich voordoet als u het Voertuig bestuurt of als inzittende:
  • een forfaitaire schadevergoeding tot maximum € 50.000 per persoon
   • als u overlijdt (of er vermoeden van overlijden is) binnen 24 maanden na de aanrijding of incident; of
   • als u uiteindelijk deels of volledig gehandicapt blijft als gevolg van de aanrijding of het incident;
  • medische kosten tot maximum € 2500per persoon(zijnde ziekenhuisopname, raadplegingen en farmaceutische kosten; röntgenfoto's en relevante medische onderzoeken; tandbehandeling of prothetische geneeskunde) die vereist zijn vanwege de aanrijding of het incident.
  Als u en/of uw Passagiers het slachtoffer zijn van een aanrijding tijdens de huurperiode dan kan, op voorwaarde dat u het middel hebt aangeschaft (waarbij de dekking geldt voor u en alle passagiers in het Voertuig), een claim worden ingediend, ongeacht wie er in fout is. Als gevolg:
  • kunnen Passagiers en een bestuurder die 'niet in fout' is (beiden worden beschouwd als derden in de contect van de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering) niet alleen worden vergoed door de Aansprakelijkheidsverzekeraar, maar kunnen ze ook de forfaitaire schadevergoeding innen waarop ze recht hebben krachtens de PAI dekking; of
  • kunnen Passagiers die meereizen met een bestuurder die 'in fout' is, (beiden worden beschouwd als derden in de context van de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering) worden vergoed door de Aansprakelijkheidsverzekeraar en kunnen ook de forfaitaire schadevergoeding innen krachtens het de PAI dekking. Een bestuurder die 'in fout' is, wordt echter alleen gedekt door de PAI dekking.
  Wat wordt er (doorgaans) niet gedekt?
  Deze PAI dekking dekt het volgende niet:
  • de bovenstaande kosten als deze niet werden gemaakt als rechtstreeks gevolg van de aanrijding of het incident dat zich voordeed terwijl u het Voertuig bestuurde of als u het ongeval of de aanrijding met opzet hebt veroorzaakt of deed ontstaan; of
  • kosten voor behandelingen die u kreeg of medische aandoeningen waaraan u leed vóór het ongeval of het incident zich voordeed; of
  • schade aan over verlies van uw persoonlijke eigendom of bezittingen; of
  • schade veroorzaakt aan het Voertuig
  Een uitgebreidere samenvatting van de dekking die door deze PAI dekkingwordt voorzien, vindt u op www.europcar.be
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Op voorwaarde dat u geen toepasselijke wetten hebt overtreden (met inbegrip van relevante verkeersregels en, in het bijzonder, met betrekking tot het dragen van de veiligheidsgordel en het niet overschrijden van de officiële passagierscapaciteit van het voertuig (als bijvoorbeeld 7 mensen gewond zijn in een voertuig met 5 plaatsen, dan zal de PAI dekkinggewoon helemaal niet gelden), dan hebt u recht op de dekking tot de bovenstaande maximale schadevergoeding.
  Als u echter niet hebt voldaan aan deze wetten en/of regels, dan kan onze verzekeraar de dekking volledig weigeren of, als kan worden aangetoond dat u deels aansprakelijk was voor de ernst van het letsel dat u in de aanrijding of het incident hebt opgelopen, kan hij trachten zijn aansprakelijkheid voor de kosten te beperken.
  Hoe brengt u ons op de hoogte?
  Het is belangrijk dat u uw uiterste best doet om hetAanrijdingsformulier correct in te vullen en te ondertekenen. Dit zal op verzoek beschikbaar worden gesteld. Het geeft ons alle relevante informatie van het incident en hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat uw claim zo efficiënt mogelijk wordt behandeld. Het Aanrijdingsformulier moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na de aanrijding of het incident aan ons worden bezorgd.
  Een uitgebreidere samenvatting van de dekking die door deze SPAI dekking wordt voorzien, vindt u op www.europcar.be

  3.3 SPAI Dekking

  Waarvoor ben ik gedekt?
  Bij dit dekkingsmiddel kunt u de financiële kosten vorderen van een van de volgende mogelijke risico's die voortvloeien uit uw overlijden of letsel of schade aan of verlies van uw persoonlijke eigendommen in een aanrijding die zich voordoet als u het Voertuig bestuurt:
  • een forfaitaire schadevergoeding tot maximum € 200.000 per persoon
   • als u overlijdt (of er vermoeden van overlijden is) binnen 24 maanden na de aanrijding of incident; of
   • als u uiteindelijk deels of volledig gehandicapt blijft als gevolg van de aanrijding of het incident;
  • medische kosten tot maximum € 10.000per persoon (zijnde ziekenhuisopname, raadplegingen en farmaceutische kosten; röntgenfoto's en relevante medische onderzoeken; tandbehandeling of prothetische geneeskunde) die vereist zijn vanwege de aanrijding of het incident.
  • Verlies, schade, diefstal of vernietiging van uw reistassen en koffers en de persoonlijke eigendommen die erin zitten tot een maximum van € 5000per voertuig als gevolg van een aanrijding of diefstal. Persoonlijke eigendommen zijn waardevolle voorwerpen die € 500 of meer waard zijn (bijvoorbeeld juwelen of bontjassen) evenals computerapparatuur (laptops of tablets – onderhevig aan specifieke uitzonderingen), camera's of persoonlijke hifi-apparatuur.
  Als u en/of uw Passagiers het slachtoffer zijn van een aanrijding tijdens de huurperiode dan kan, op voorwaarde dat u de dekking hebt aangeschaft (waarbij de dekking geldt voor u en alle passagiers in het Voertuig), een claim worden ingediend, ongeacht wie er in fout is. Als gevolg:
  • kunnen Passagiers en een bestuurder die 'niet in fout' is (beiden worden beschouwd als derden in de context van de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering) niet alleen worden vergoed door de Aansprakelijkheidsverzekeraar voor letsel, verlies of schade aan persoonlijke eigendom, maar kunnen ze ook de forfaitaire schadevergoeding innen waarop ze recht hebben krachtens de SPAI dekking; of
  • kunnen Passagiers die meereizen met een bestuurder die 'in fout' is, (beide worden beschouwd als derden in de context van de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering) worden vergoed door de Aansprakelijkheidsverzekeraar voor letsel, verlies of schade aan persoonlijke eigendom, maar kunnen ze ook de forfaitaire schadevergoeding innen krachtens de SPAI dekking. Een bestuurder die 'in fout' is, wordt echter alleen gedekt door de (S)PAI dekking.
  Wat wordt er (doorgaans) niet gedekt?
  Deze SPAI dekking dekt het volgende niet:
  • de bovenstaande kosten als deze niet werden gemaakt als rechtstreeks gevolg van de aanrijding of het incident dat zich voordeed terwijl u het Voertuig bestuurde of als u het ongeval of de aanrijding met opzet hebt veroorzaakt of deed ontstaan; of
  • kosten voor behandelingen die u kreeg of medische aandoeningen waaraan u leed vóór het ongeval of het incident zich voordeed; of
  • de kosten van verlies of vernietiging van of schade aan uw bagage als deze wordt
   • veroorzaakt door normale slijtage, waardevermindering of inherente gebreken of ongevallen in verband met roken;
   • gestolen doordat u het Voertuig niet hebt beveiligd en gesloten of als deze 's nachts in het Voertuig of onbewaakt op een openbare plaats wordt achtergelaten. Verlies van waardevolle voorwerpen en/of laptops wordt niet gedekt als ze op gelijk welk moment onbewaakt worden achtergelaten in het Voertuig;
   • een mobiele telefoon
  • schade veroorzaakt aan het Voertuig
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Op voorwaarde dat u geen toepasselijke wetten hebt overtreden (met inbegrip van relevante verkeersregels en, in het bijzonder, met betrekking tot het dragen van de veiligheidsgordel en het niet overschrijden van de officiële passagierscapaciteit van het voertuig (als bijvoorbeeld 7 mensen gewond zijn in een voertuig met 5 plaatsen, dan zal de SPAI dekking gewoon helemaal niet gelden), dan hebt u recht op de dekking tot de bovenstaande maximale schadevergoeding.
  Als u echter niet hebt voldaan aan deze voorwaarden en/of regels, dan kan onze verzekeraar de dekking volledig weigeren of, als kan worden aangetoond dat u deels aansprakelijk was voor de ernst van het letsel dat u in de aanrijding of het incident hebt opgelopen, kan hij trachten zijn aansprakelijkheid voor de kosten te beperken.
  Hoe brengt u ons op de hoogte?
  Het is belangrijk dat u uw uiterste best doet om het Europees aanrijdingsformulier correct in te vullen en te ondertekenen. Dit zal op verzoek beschikbaar worden gesteld. Het geeft ons alle relevante informatie met betrekking tot het incident en stelt ons in staat om uw claim zo efficiënt mogelijk te behandelen. Het Aanrijdingsformulier moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na de aanrijding of het incident) aan ons worden bezorgd.

  ROAD SIDE ASSISTANCE DEKKING (RSA)

  U kan, tijdens de verhuurperiode kosteloos 24u op 24 genieten van een depannage- en bijstandsdienst die deel uitmaakt van uw huurervaring. Volgende zaken vallen echter niet binnen deze gratis dienstlevering: motorpanne, foutief getankte brandstof door een fout van uzelf, defecte of verloren sleutels, lege batterij en platte banden. Al deze mankementen zullen u aangerekend worden aan een forfatair bedrag. Onze RSA dekking beperkt uw financiële aansprakelijheid voor bovenstaande zaken. Indien u onze RSA dekking aanschaft en mits perfect respect voor de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de wetgeving terzake, zal u vrijgesteld worden van de kosten hiervoor mits facturatie van een forfatair bedrag per huurdag (zie Tarievengids Europcar België – ook consulteerbaar op onze webiste www.europcar.be)
  Waarvoor ben ik gedekt ?
  Deze dekking beperkt uw financiële aansprakelijkheid voor de forfaitaire bedragen die Europcar aanrekent bij een interventie van onze depannage- en bijstandsdienst in het geval van:
  • panne ten gevolge van een lege tank of foute keuze van brandstof
  • verloren sleutels of sleutels achter gesloten deuren
  • platte of ontplofte banden
  • panne ten gevolge van een lege batterij
  Wat wordt er niet gedekt?
  Motorschade naar aanleiding van een foute keuze van brandstof wordt niet gedekt door deze dekking. U bent eveneens niet gedekt voor de administratieve kosten voor de behandeling van uw dossier.
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Mits betaling van een forfatair bedrag per huurdag en mits perfecte naleving van de Algemene Huurvoorwaarden, wordt u vrijgesteld van de betaling van alle kosten bij een interventie van onze depannage- en bijstandsdienst in geval van motorpanne, foutief getankte brandstof door een fout van uzelf, defecte of verloren sleutels, lege batterij en platte banden
  Wat moet ik doen om van deze Dekking te genieten ?
  U moet:
  • deze aanschaffen
  • onze Algemene Huurvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en lokale verkeersregels strict naleven als u het Voertuig bestuurt,
  • onze depannage- en bijstandsdienst op de hoogte te stellen indien één van bovenstaande gevallen zich voordoet
  Hoeveel bedraagt mijn financiële risico?
  Indien u niet heeft ingetekend voor de RSA dekking, zullen bij een interventie van onze depannage- en bijstandsdienstmotorpanne, foutief getankte brandstof door een fout van uzelf, defecte of verloren sleutels, lege batterij en platte banden u aangerekend worden aan een forfatair bedrag (dat u kan terugvinden in onze Tarievengids) Indien u echter wel intekent voor de RSA dekking en u onze depannage- en bijstandsdienst heeft gecontacteerd, bent u vrijgesteld van deze forfataire kosten, mits perfecte naleving van deze Algemene Huurvoorwaarden.