Gebruiksvoorwaarden voor de website

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Gebruiksvoorwaarden voor de site : Deze site wordt gepubliceerd door EUROPCAR INTERNATIONAL SASU 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris Frankrijk, hierna “Europcar” genoemd. De persoon verantwoordelijk voor de publicatie is Mr. Xavier Courouge Group Digital & Marketing.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Neem aandachtig de Algemene voorwaarden door vooraleer u gebruikmaakt van de website Europcar.be of een voertuig reserveert. Onderaan op elke pagina van de website vindt u een link naar de voorwaarden. We raden u aan om de voorwaarden af te drukken en er een exemplaar van te bewaren. Wanneer u gebruikmaakt van de website Europcar.be, betekent dit dat u volledig akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, die tevens ons Privacybeleid omvatten. Naast de Algemene voorwaarden gelden ook specifieke voorwaarden voor elk type product of service aangeboden op de website.

Gebruik

U gaat ermee akkoord om: (a) de website Europcar.fr niet te gebruiken voor illegale doeleinden of om inbreuken te plegen op de rechten van Europcar België of van een derde en, meer in het bijzonder, om de website niet te gebruiken voor de verspreiding van illegale, lasterlijke, discriminerende en negationistische informatie of informatie die de eer of de reputatie van anderen of van Europcar België in het gedrang brengt. (b) de toegang tot de website Europcar.be en tot het Europcar-computersysteem niet te verstoren, de website niet te wijzigen en niet te gebruiken om virussen of andere schadelijke software te verspreiden en geen misdrijven te plegen die onder de noemer computercriminaliteit vallen. (c) geen inbreuk te plegen op octrooien, geregistreerde handelsmerken, productiegeheimen, auteursrechten (copyright), rechten inzake databanken of andere intellectuele-eigendomsrechten van om het even welke persoon of entiteit. (d) u de identiteit van andere personen of entiteiten, in het bijzonder van een Europcar-medewerker, niet toe te eigenen of uw banden met bepaalde personen of entiteiten niet incorrect of onjuist weer te geven. (e) u aan de algemene gebruiksvoorwaarden te houden. Indien u zich niet aan deze verplichtingen houdt, behoudt Europcar België zich het recht voor om u de toegang tot de website en tot het netwerk te ontzeggen en u meteen te blokkeren zonder enige vorm van schadevergoeding.

Informatie op de website

Hoewel Europcar er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de informatie op de website Europcar.be correct is bij publicatie, kan Europcar niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie.

Intellectuele eigendom

Deze volledige site valt onder de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en iconografische en fotografische weergaven.
Het reproduceren en/of kopiëren, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook, of de verzending, verspreiding of publicatie van een of meerdere elementen van deze site zijn strikt verboden, behoudens in geval van voorafgaande, schriftelijke toelating van Europcar. In elk geval mag de klant de vermeldingen met betrekking tot copyright of eigendommen op de merken niet verwijderen of wijzigen.
De op deze site vermelde merken zijn gedeponeerd door de ondernemingen die er eigenaar van zijn. Links naar de site met het adres http://www.europcar.be/ of elke andere officiële site van Europcar mogen niet worden gecreëerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Europcar. In elk geval zal het creëren van dergelijke links in geen geval de verantwoordelijkheid van Europcar inroepen. Bovendien behoudt Europcar zich de mogelijkheid voor om te vragen deze links te verwijderen.

Links naar sites van derden

Op verschillende locaties op de website Europcar.be bevinden zich links naar andere websites waar de regels van de website Europcar.be betreffende persoonlijke informatie niet van toepassing zijn. Zodra u op een link naar een dergelijke website klikt, zijn de regels van de website Europcar.be niet langer van toepassing. We raden u aan om de voorwaarden van deze websites van derden op het vlak van persoonlijke informatie door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop uw informatie wordt ingezameld, gebruikt en verspreid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De gebruiker maakt uitsluitend op eigen risico gebruik van de website Europcar.be. Deze website wordt als zodanig en afhankelijk van de beschikbaarheid verspreid. Europcar waarborgt noch verzekert dat (i) de site aan uw behoeften kan voldoen, (ii) de site altijd bereikbaar en toegankelijk zal zijn en geen fouten bevat, (iii) het verkregen resultaat door het gebruik van de website Europcar.be conform of betrouwbaar is, (iv) de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere zaken die via de aangeboden dienstverlening worden verworven of verkregen, beantwoordt aan uw verwachtingen, en (v) dat alle fouten gecorrigeerd zullen worden. U bent als enige aansprakelijk voor schade aan uw computersysteem of het verlies van gegevens ten gevolge van het gebruik van de website. De website verstrekt geen advies of informatie die kan leiden tot waarborgen of verplichtingen indien dit niet expliciet wordt vermeld in onderhavige gebruiksvoorwaarden van de site. Hoewel de nodige maatregelen worden getroffen voor een optimale beveiliging en draadloze toegang [Wi-Fi] binnen het netwerk en via internet, kan Europcar de absolute veiligheid van dit type verbinding niet garanderen. Bijgevolg gaat u er onherroepelijk mee akkoord dat het gebruik van dergelijke technische middelen louter op eigen initiatief en op eigen risico gebeurt en aanvaardt u de volledige aansprakelijkheid voor alle schade aan uw computersysteem en/of verlies van gegevens die hieruit zouden voortvloeien. Binnen de beperkingen van de geldende reglementeringen wijst Europcar elke aansprakelijkheid af wat betreft waarborgen, voorwaarden en andere impliciete of expliciete bepalingen, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot commercieel gebruik, kwaliteitsnormen en vertragingen gekoppeld aan het leveren van de diensten.

Beperking van aansprakelijkheid

Uit hoofde van bepaalde wettelijke regelgevingen kunnen bepaalde dekkingen niet worden uitgesloten of kan de aansprakelijkheid voor toevallige of indirecte schade niet worden beperkt of uitgesloten. Bijgevolg is het mogelijk dat bepaalde beperkingen die worden vermeld in het voorgaande artikel niet van toepassing zijn. Meer in het bijzonder hebben onderhavige gebruiksvoorwaarden geen invloed op de rechten van de consument en zal geen enkele bepaling de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in geval van overlijden of lichamelijke verwondingen ten gevolge van nalatigheid of fouten van Europcar. U erkent en gaat er expliciet mee akkoord dat Europcar en de bestuurders en werknemers van de onderneming niet aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, toevallige en gevolgschade of schadeloosstellingen, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot verlies van omzet, cliënteel, gebruik of gegevens en alle andere verliezen (ook al werd Europcar op de hoogte gebracht van een dergelijk schaderisico), die voortvloeien uit het gebruik van de reservatietool van Europcar. U erkent en gaat er expliciet mee akkoord dat Europcar niet aansprakelijk is voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website Europcar.be; (ii) voor de kosten voor het leveren van vervangende producten en diensten ten gevolge van goederen, gegevens, informatie of diensten die verworven of verkregen werden of berichten die ontvangen werden of transacties die al dan niet rechtstreeks werden gesloten via de website Europcar.be; (iii) voor niet-gemachtigde toegangen, wijzigingen van uw transmissies of gegevens; (iv) voor verklaringen of handelingen van derden op de website Europcar.be.

Privacybeleid

De voorwaarden van het privacybeleid van Europcar maken deel uit van deze Algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat Europcar gebruikmaakt van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid van Europcar.

Beveiligingsbeleid

Europcar maakt gebruik van een beveiligde technologie om uw persoonlijke gegevens op te slaan en uw financiële transacties te beschermen. Europcar handelt in overeenstemming met de procedures en normen op het vlak van veiligheid van het Beveiligingsbeleid van Europcar (artikel V van het Privacybeleid).

Algemeen

Het feit dat Europcar een recht of een bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website niet laat gelden of toepast, kan niet beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of aan deze bepaling. Indien een bepaling in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, gaan de partijen ermee akkoord dat deze nietigverklaring op geen enkele wijze de toepasbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige voorwaarden in het gedrang brengt. De titels van de artikels in onderhavige voorwaarden zijn louter informatief en van geen enkele wettelijke of contractuele waarde.

Geldend recht en Bevoegde rechtbank

Het Frans recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden, die geraadpleegd kunnen worden op de website www.europcar.be, die op het Franse grondgebied wordt gehost. Het Frans recht is van toepassing en de bevoegdheid berust bij de rechtbanken van Parijs, binnen de bepalingen van artikel 5-1 van de conventie van Rome van 1980 en artikels 14 en 15 van de Conventie van Brussel.

Automotive afbeeldingen, copyright [2000 – nu] izmo, Inc.

Alle rechten voorbehouden. De automotive afbeeldingen in deze publicatie zijn eigendom van izmo, Inc. en worden beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten en de internationale copyrightwetgeving. De toegang tot en het gebruik van deze afbeeldingen worden beperkt door de algemene voorwaarden van een aparte licentieovereenkomst. Onrechtmatig gebruik, reproductie, distributie, opname of wijziging van deze afbeeldingen is strikt verboden.