Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van het Privilege Getrouwheidsprogramma per land

Specifieke huurvoorwaarden per land

Australië

Aanbetaling met creditcard - Op het moment van huur wordt een waarborg ter hoogte van het geschatte bedrag van de huurprijs van de creditcard afgeschreven. Het resterende bedrag moet bij inlevering van het voertuig betaald worden.

Staat van het voertuig - De kilometerkosten worden, indien van toepassing, berekend op basis van de kilometerteller van het voertuig. Als de kilometerteller van het voertuig niet (goed) werkt of wanneer hiermee geknoeid is, bedragen de mogelijke kilometerkosten AUS $ 400 berekend op grond van het toepasselijke kilometertarief.

Inbeslagneming, diefstal of ongeval- Als het voertuig of één van de onderdelen of accessoires ervan bij een misdrijf gestolen of beschadigd wordt, of als het voertuig betrokken raakt bij een ongeval waarbij iemand gewond raakt, moet de Huurder onmiddellijk contact opnemen met de plaatselijke politie om het ongeval te melden. Vervolgens moet de Huurder binnen vierentwintig uur telefonisch contact opnemen met het Europcar-kantoor waarvan het voertuig gehuurd is en de politiegegevens en andere informatie waar Europcar om vraagt doorgeven. Ook in het geval van een ongeluk waarbij het voertuig beschadigd is, moet de Huurder binnen vierentwintig uur telefonisch contact opnemen met het Europcar-kantoor waarvan het voertuig gehuurd is en het ongeval melden. Als het voertuig na een ongeval niet meer geschikt voor het verkeer of onveilig is, mag het niet meer gebruikt worden.

De Huurder moet altijd:
•het nummer van het proces-verbaal en de naam van de verslag uitbrengende politieagent noteren indien de politie op de hoogte wordt gebracht van het ongeval; • de namen, adressen en telefoonnummers van alle mogelijke getuigen noteren indien dit relevant is; • vermijden iets te zeggen of te doen waardoor toegegeven wordt dat het ongeval de schuld van de Huurder was; • alle papieren en documenten die de Huurder met betrekking tot het ongeval of de schade ontvangt (met inbegrip van kopieën van gerechtelijke documenten en andere juridische documenten) naar Europcar sturen; • een Meldingsformulier Verkeersongeval van Europcar invullen, ondertekenen en binnen 48 uur na het verlies of de schade naar Europcar sturen (indien dit niet gebeurt, kan de verzekering weigeren om de vordering in behandeling te nemen); • volledig samenwerken met Europcar, de verzekeraars en anderen die door Europcar of de verzekeraars worden aangewezen.

De Huurder moet Europcar of de verzekeraars of anderen die door deze laatste twee zijn aangewezen in staat stellen om in zijn of haar naam gerechtelijke actie te ondernemen en wettelijke rechten af te dwingen.
De Huurder moet voorts alles doen wat Europcar of de verzekeraars redelijkerwijs noodzakelijk achten om Europcar of de verzekeraars te helpen om hun rechten met betrekking tot verlies van of schade aan het voertuig, de onderdelen en accessoires hiervan, tijdens dat u het voortuig huurde, te doen gelden. Indien de Huurder geld ontvangt met betrekking tot het verlies van of de schade aan het voertuig en/of de onderdelen en accessoires ervan, moet de Huurder dit aan Europcar terugbetalen en het geld tot dat moment voor Europcar in bewaring houden.

Betalingsvoorwaarden - In het geval dat de Huurder niet betaalt voor de vervaldag die vermeld wordt op de factuur, zal Europcar een rente van 15 % per jaar heffen over bedragen die u aan Europcar verschuldigd bent.

Verzekering - Alle voertuigen worden gedekt door een schadeverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidspolis met een maximum van AUD $ 100.000. Als de Huurder één van de huurvoorwaarden uit deze overeenkomst schendt, of als de schade veroorzaakt wordt door onderdompeling in water of indien het voertuig gestolen is en geen sleutels overlegd kunnen worden, zal de Huurder volledig aansprakelijk zijn voor alle schade aan het voertuig en zullen de wettelijke aansprakelijkheidspolis en de optionele verzekering niet gelden. Europcar verschaft behalve de impliciete garanties van de Trade Practices Act 1974 (Handelspraktijkenwet 1974) geen andere garanties.

Contractuele garanties- TW/TP (Theft Waiver/Theft Protection -Diefstalbescherming/Afkoopregeling voor aansprakelijkheid bij diefstal) is in Australië niet van toepassing.

Voorwaarden voor brengen of halen van het voertuig - Indien de Huurder Europcar verzoekt om het voertuig te brengen of het voertuig op te halen, en Europcar hiermee instemt, moet de Huurder mogelijk extra kosten betalen en aanvullende instructies volgen. De Huurder dient dit op het moment van de reservering te controleren.
Bij inlevering van het voertuig door de Huurder, of wanneer Europcar ermee ingestemd heeft, laat de Huurder het voertuig achter om door Europcar te worden opgehaald. De Huurder moet dan de volgende gegevens invullen: inleverdatum en -tijd, het aantal gereden kilometer, de stand van de brandstofmeter en andere gegevens die op het mapje van het huurdocument vermeld zijn. De Huurder moet daarnaast ook al het andere doen dat Europcar als voorwaarde stelt voor het ophalen van het voertuig.

Als Europcar hierom vraagt, moet de Huurder het voertuig onmiddellijk inleveren. In het geval dat het voertuig na een verzoek van Europcar hiertoe niet wordt ingeleverd, machtigt de Huurder hierbij Europcar om de ruimtes van de Huurder te betreden en alle noodzakelijke handelingen te doen om het voertuig weer in bezit te nemen. Kosten in verband met deze terugneming zullen voor rekening van de Huurder zijn. Europcar mag voertuigen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid terugnemen wanneer Europcar van mening is dat deze terugneming nodig is om zichzelf te beschermen.

België

Gebruik van het voertuig - Het is niet toegestaan om met een model van de merken Mercedes, Audi of BMW vanuit België Italië binnen te rijden.

Inbeslagneming, diefstal of ongeval – de Huurder stemt ermee in om Europcar binnen 24 uur op de hoogte te stellen van een ongeval, diefstal of brand waarbij het voertuig betrokken is en om de politie onmiddellijk op de hoogte te stellen van lichamelijk letsel, diefstal, vandalisme of verdachte brand. In geval van inbeslagneming van het voertuig ten gevolge van een door de Huurder van het voertuig gepleegde overtreding, behoudt Europcar zich het recht voor om het totale bedrag van de kosten dat Europcar betaald heeft om het voertuig te herstellen aan de Huurder in rekening te brengen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wet van het land waar Europcar gevestigd is, en Europcar en de Huurder onderwerpen zich beiden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Duitsland

Aanbetaling met creditcard - Op het moment van huur wordt een waarborg ter hoogte van het geschatte bedrag van de huurprijs van de creditcard van de Huurder afgeschreven. Het resterende bedrag moet bij inlevering van het voertuig worden betaald. Wanneer de huurprijs overeenkomstig een contractuele overeenkomst betaald wordt, dan moet het bedrag binnen 14 dagen nadat het voertuig is ingeleverd voldaan zijn. Na afloop van de betalingstermijn zal voor elke betalingsherinnering een bedrag van € 2,50 in rekening worden gebracht. Als de Huurder een betalingsachterstand heeft, zal over het achterstallige bedrag een rente ter hoogte van het discontopercentage van de Europese Centrale Bank plus 3 %, maar minimaal 6 %, geheven worden. Het is de Huurder toegestaan om te bewijzen dat de schade door betalingsachterstand lager uitvalt. Als voor de betalingsachterstand van de Huurder het inschakelen van een incassobureau nodig is, dan moet de Huurder de kosten hiervoor betalen.

Onderhoud/mechanische problemen-de Huurder is verplicht om het voertuig na afloop van de huurperiode op het overeengekomen kantoor tijdens de openingstijden van Europcar terug te brengen. De kilometerprijs wordt berekend op basis van de stand van de kilometerteller van verhuuragentschap tot inleverkantoor. Als de kilometerteller niet (goed) werkt, wordt de berekening uitgevoerd op basis van de afstand op de wegenkaart plus 10 %, maar minstens 100 km per dag, tenzij de Huurder kan bewijzen dat minder kilometers gereden zijn.

Inbeslagneming, diefstal of ongeval - de Huurder moet na een ongeval, brand, diefstal, door dieren veroorzaakte schade of andere schade onmiddellijk de politie op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor door de bestuurder veroorzaakte ongevallen zonder betrokkenheid van derden. Tegenstrijdige vorderingen worden mogelijk niet erkend. De Huurder moet onmiddellijk een gedetailleerd schriftelijk verslag met een situatieschets aan Europcar overleggen, zelfs in het geval van lichte schade. Het verslag van het ongeval moet in het bijzonder de namen en adressen van betrokken personen en mogelijke getuigen bevatten, alsmede de geregistreerde kentekenplaten van de betrokken voertuigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze overeenkomst, wordt overeengekomen dat de rechtbank van Hamburg bevoegd is als
a. de Huurder geen algemeen bevoegde rechtbank binnen het land heeft of na afsluiting van de huurovereenkomst naar een andere woon- of verblijfplaats in het buitenland verhuisd is, of als de woon- of verblijfplaats op het moment dat de zaak voor de rechter komt, onbekend is.
b. de Huurder een volledig bevoegd handelaar is, of hiermee gelijkgesteld is, in de zin van Art. 38. paragraaf 1 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Aansprakelijkheid in het geval van schade aan het gehuurde voertuig of diefstal of verduistering hiervan

Aansprakelijkheid van de Huurder
In het geval van onopzettelijke schade, verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van het voertuig of een schending van de contractuele verplichtingen krachtens de huurovereenkomst, is de Huurder, indien de Huurder aansprakelijk is voor deze schade, aansprakelijk voor de reparatiekosten, of in het geval van total loss van het voertuig aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het voertuig min de restwaarde. Daarnaast moet de Huurder tevens de mogelijk geleden vervolgschade vergoeden, met name waardevermindering, sleepkosten, kosten voor schade-experts en een forfaitair bedrag voor administratiekosten. Indien tegen betaling van een toeslag een vrijwaring van de aansprakelijkheid overeengekomen wordt, vrijwaart Europcar de Huurder overeenkomstig de beginselen van een all-risk verzekering, met de hieronder vermelde franchise voor schade aan het voertuig. Het eigen risico per schadegeval is EUR 340,00 voor middenklasse voertuigen, maar EUR 520,00 voor hogere middenklasse voertuigen (bv. BMW 523i), voor topklasse voertuigen (bv. Audi A6), minibussen (bv. VW Sharan), alsmede in alle gevallen dat de huurder jonger is dan 23 jaar (uitgezonderd bedrijfschauffeurs in functie en huren voor voertuigvervanging of wegenhulp). Voor bestelbussen tot klasse 4 is het eigen risico EUR 520,00, voor klasse 5 (bv. MAN 8.185) is het EUR 800,00 per schadegeval. Op de plaats waar het huurcontract wordt afgesloten is een lijst van het eigen risico per type voertuig beschikbaar. Dit eigen risico is alleen van toepassing indien geen alternatieve individuele overeenkomst is afgesloten.

De vrijwaring van aansprakelijkheid verschaft geen ontheffing van de verplichtingen van de huurovereenkomst. De Huurder is tevens volledig aansprakelijk voor een schending van de contractvoorwaarden, met name voor de schade die ontstaat in het geval van gebruik door een onbevoegde bestuurder of voor een verboden doel. Als de Huurder de plaats van het ongeluk is ontvlucht of niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen, is de Huurder ook volledig aansprakelijk, tenzij de schending geen invloed heeft gehad op het bepalen van de schade. Daarnaast is de Huurder volledig aansprakelijk in het geval dat de schade opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt wordt, met name indien de bestuurder door alcoholconsumptie onbekwaam is om te rijden, alsmede voor schade die veroorzaakt wordt door lading of het gevolg is van oneigenlijke bediening (bv. tanken met het verkeerde soort brandstof).
Met betrekking tot de all-risk verzekering (met uitzondering van schade door botsing), is de Huurder in het bijzonder aansprakelijk voor glasschade en door wilde dieren veroorzaakte schade, brand en diefstal, met een eigen risico van EUR 160,00 per schadegeval. In alle andere gevallen is de wettelijke aansprakelijkheid van toepassing. Anders blijven wettelijke bepalingen van toepassing.

Aansprakelijkheid van Europcar:
In het geval van vertraging van prestaties of onmogelijkheid van het uitvoeren van prestaties waarvoor Europcar verantwoordelijk is, is Europcar jegens de Huurder aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van tien keer het bedrag van de overeengekomen netto huurprijs.

Verjaringsclausule:
Indien het ongeval aan de politie gemeld is, zullen schadeclaims van Europcar tegen de Huurder pas verschuldigd worden nadat Europcar de mogelijkheid gehad heeft om de documenten van het politieonderzoek te bestuderen. De verjaringstermijn vangt maximaal zes maanden nadat het voertuig ingeleverd is aan. Wanneer voornoemde documenten beschikbaar komen, zal Europcar de Huurder onmiddellijk op de hoogte stellen van de datum waarop de documenten aan Europcar overlegd zijn.

Duitsland Ready Terminal - In een aantal Ready Europcar-kantoren in Duitsland zijn Ready Terminals geïnstalleerd, en deze zullen later naar andere landen worden uitgebreid. Een lijst van deze Ready Terminals kan bij het maken van de reservering worden verkregen en is tevens hieronder vermeld:

Op het moment van de reservering kan de Huurder de beschikbaarheid van de Ready Terminal bij Europcar navragen. Als de Ready Terminal niet beschikbaar is, zal de Privilege service aan de Europcar-balie worden aangeboden.

Voor een huur aan de Ready Terminal is vereist dat de Huurder op het moment van de huur in het bezit is van een geldig rijbewijs. Vóór de eerste huur aan de

Ready Terminal, moet de Huurder zijn/haar rijbewijs tonen aan de balie van Europcar. De Huurder dient bij iedere volgende huur te bevestigen dat zijn/haar rijbewijs ongewijzigd is.

In het geval van een wijziging van zijn/haar rijbewijs en/of persoonsgegevens, moet de Huurder dit onmiddellijk aan Europcar doorgeven. Indien de Huurder een van de hierboven vermelde verplichtingen overtreedt, dan is de Huurder jegens Europcar aansprakelijk voor alle schade en verlies die hieruit voortvloeien, en zal de huurder Europcar vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, met name tegen regresvorderingen van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

De huurovereenkomst zoals die door de Ready Terminal afgedrukt wordt voor de Huurder wiens kaart in de Ready Terminal ingevoerd is, is van kracht nadat de autosleutels zijn geleverd voor het voertuig waarvoor de door de Ready Terminal gegeven autosleutels bedoeld zijn, tegen het tarief dat voor het voormelde voertuig overeengekomen is en voor de huurperiode die in de Ready Terminal bevestigd is.

Daarnaast zijn de Algemene huurvoorwaarden van Europcar die op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst van kracht zijn, van toepassing.

De Huurder machtigt Europcar om alle te ontvangen bedragen die uit de huurovereenkomst voortvloeien, met inbegrip van zijn/haar eigen risico in het geval van een door zijn/haar eigen schuld veroorzaakt ongeval, te innen middels de door de Huurder voor de Ready Terminal-transactie gebruikte kaart.

De Huurder stemt ermee in om alle vorderingen te regelen van Europcar die voortkomen uit de huurovereenkomst die via de Ready Terminal is afgesloten middels de Privilege betaalkaart of een door Europcar geaccepteerde creditcard, ongeacht of de klant zelf of een onbevoegde derde, die geen toestemming had om deze kaart te gebruiken, de voormelde kaart gebruikt heeft voor het huren via de Ready Terminal. De Huurder zal niet aansprakelijk zijn voor kosten door een onrechtmatig gebruik van de Europcar Privilege betaalkaart als de Huurder Europcar tijdig op de hoogte gesteld heeft van het verlies van de betaalkaart, zodat de kaart vóór het onrechtmatig gebruik reeds door Europcar zou moeten zijn geblokkeerd.

Italië

Gegevensbescherming
in overeenstemming met, en voor de doeleinden van, Wet nr. 675 van 31 december 1996 en navolgende wijzigingen en/of aanvullingen, is de Huurder vooraf geïnformeerd over en stemt er expliciet mee in dat: a) persoonsgegevens die aan de verhuurder verschaft worden, of op welke manier dan ook tijdens de duur van de huurovereenkomst door hem verzameld worden, behandeld zullen worden voor deze overeenkomst, alsmede ten behoeve van statistische, promotionele en commerciële informatiedoeleinden en mailings, en waar nodig voor het invorderen van schulden. De voormelde informatie zal door de verhuurder met of zonder hulp van geautomatiseerde systemen behandeld worden in de vorm van verzamelen, registreren, organiseren, verwerken, opslaan, wijzigen, selecteren, onderling verbinden, blokkeren, communiceren/verspreiden, wissen en vernietigen. b) de gegevens mogen door de verhuurder worden overgedragen aan ondernemingen die tot Europcar Group behoren, en ook aan andere ondernemingen die uit naam van de Europcar Group activiteiten uitvoeren op het gebied van mailings, reclame en commerciële informatie of het invorderen van schulden. Deze informatie mag voorts door de verhuurder gebruikt worden om de verkeerspolitie, of andere overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor andere toepasselijke regelingen, in staat te stellen om aan de huurder opgelegde openstaande geldboetes te innen. c) art. 13 van Wet nr. 675/96 kent een aantal specifieke rechten toe aan personen die persoonsgegevens verschaffen, die hieronder kort uiteengezet worden. Deze rechten mogen ook worden uitgeoefend door personen of verenigingen die door de voormelde personen expliciet schriftelijk hiertoe gemachtigd zijn: * het recht op het laten wissen of omzetten in een anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet verwerkt worden * het recht op het laten bijwerken, rectificeren en aanvullen van de gegevens; * het recht om een verklaring te verkrijgen dat handelingen waarnaar hierboven verwezen wordt onder de aandacht zijn gebracht van de personen aan wie de gegevens eerder zijn overgedragen; * het recht om op grond van geldige redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van de gegevens; * het recht om bezwaar te maken (en dit recht kosteloos uit te oefenen) tegen het verwerken van persoonsgegevens die hem betreffen ten behoeve van het verschaffen van commerciële informatie of het sturen van reclame of verkoopmateriaal of ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek of het sturen van interactieve commerciële informatie; Het verschaffen van gegevens door de klant en de bijbehorende toestemming om de gegevens te verwerken vindt vrijwillig plaats en dient hoe dan ook voor het opstellen en uitvoeren van de huurovereenkomst. De houder van de te verwerken gegevens is Europcar S.p.A., met statutaire zetel te Rome, Via del Fiume Giallo, 196, vertegenwoordigd door haar tijdelijk wettelijk vertegenwoordiger. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens is de Raad van Bestuur. In de kantoren van Europcar kan een gedetailleerde lijst geraadpleegd worden van de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gegevens en derden die deze informatie zullen ontvangen.

Inbeslagneming, diefstal of ongeval

Bij het rijden in Italië blijft de Huurder in het geval van diefstal of verduistering van voertuigen uit de de klassen Full-size, Premium, Luxury, Special, Convertible en SDMR volledig aansprakelijk, zonder dat de Huurder de mogelijkheid heeft om een diefstalverzekering af te sluiten.

In het geval dat het voertuig gestolen wordt en de Huurder de sleutels niet kan inleveren, mag Europcar de betaling vragen van een bedrag gelijk aan 180 dagen huur (het geldende "Airportdrive" standaardtarief) en de kosten voor een volle brandstoftank. De totale kosten zullen in geen geval hoger zijn dan de marktwaarde van het voertuig op het moment van het voorval.

In het geval van diefstal of poging tot diefstal moet de Huurder het voorval onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten melden en de verhuurder binnen 24 uur het originele document met deze melding verschaffen-
De beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid (TW, CDW - Collision Damage Waiver - Afkoopregeling van eigen risico bij diefstal of schade) zal in het geval van bedrog of nalatigheid niet worden toegepast. Daarnaast zal de afkoopregeling van eigen risico bij diefstal (TW) niet van toepassing zijn op, en zal de Huurder bijgevolg niet vrijwaren van aansprakelijkheid voor, gedeeltelijke of volledige diefstal in de regio's Campanië en Apulië, die beschouwd worden als regio's met een hoog risico op diefstal. Als de Huurder het originele politierapport niet aan Europcar toestuurt, zal de afkoopregeling voor aansprakelijkheid (TW, CDW) die in de overeenkomst is opgenomen niet worden toegepast. In het geval dat het voertuig gestolen wordt en u de sleutels niet kunt inleveren, mag Europcar vragen om de betaling van een bedrag gelijk aan 180 dagen huur (het geldende "Airportdrive" standaardtarief) en de kosten voor een volle brandstoftank. De totale kosten zullen in geen geval hoger zijn dan de marktwaarde van het voertuig op het moment van het voorval. De afkoopregeling voor schade aan het gehuurde voertuig ("CDW" genoemd) is niet van toepassing op lekke banden (uitgezonderd gewone lekke banden) en schade aan de wielvlucht, aan dekkleden, aan de autobanden en schade veroorzaakt door tanken met de verkeerde brandstof.

Betalingsvoorwaarden - In het geval dat op de vervaldatum die op de factuur vermeld is verschuldigde bedragen niet betaald zijn, zal de Huurder, zodra formele kennisgeving gedaan is, rente overeenkomstig het jaarlijkse rentepercentage van de Europese Centrale Bank van het land waarin Europcar haar statutaire zetel heeft, verhoogd met drie punten, verschuldigd zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Deze overeenkomst valt onder het Italiaans recht. Geschillen die ontstaan met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst, vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank van Rome.

Luxemburg:

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig Luxemburgs recht, en Europcar en de Huurder onderwerpen zich beiden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg. Tenzij Europcar expliciet anderszins toestemming gegeven heeft, mag het voertuig alleen binnen de landen van de Europese Unie gebruikt worden.

Inbeslagneming, diefstal of ongeval
Als het voertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval, moet de Huurder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de feiten van het ongeval vast te stellen, met inbegrip van een politieverklaring, de gegevens van de andere voertuigen die mogelijk bij het ongeval betrokken zijn noteren, de namen en/of adressen van de betrokken personen en van mogelijke getuigen noteren, en tevens situatieschetsen van het ongeluk maken, enz. De Huurder moet al deze informatie aan Europcar doorgeven.

In het geval van aanzienlijke schade, moet onmiddellijk telefonisch contact met Europcar worden opgenomen.
De Huurder is niet gemachtigd om zonder de expliciete toestemming van Europcar een vordering van een derde als gegrond te erkennen of betaling van schade te accepteren, enz. Als het voertuig niet meer geschikt is om in het verkeer gebruikt te worden (ten gevolge van het ongeval of om een andere reden), heeft de Huurder geen recht op gratis vervoer vanaf de plaats waar het ongeval plaatsgevonden heeft of de schade ontstaan is. Europcar is niet verplicht om een voertuig aan de Huurder ter beschikking te stellen of de Huurder een schadevergoeding te betalen voor mogelijke vertraging die de Huurder ten gevolge van de huur van het voertuig kan hebben geleden.

Verzekering
Het in Luxemburg gehuurde voertuig wordt gedekt door een WA-verzekering in overeenstemming met algemene voorwaarden die middels een overheidsbesluit goedgekeurd zijn. In bepaalde gevallen kan de garantie van de verzekeringsmaatschappij beperkt worden. Schade aan goederen ten gevolge van brand of explosie, al dan niet ten gevolge van een verkeersongeval, zijn verzekerd tot een bedrag van 1.239.476,62 euro. Indien Europcar de Huurder toestemming gegeven heeft om het voertuig buiten Luxemburg te gebruiken, wordt de dekking van de WA-verzekering alleen gegarandeerd voor landen die op de groene verzekeringskaart vermeld zijn. In geval van schade aan het voertuig zal de Huurder, zonder dat de kwestie van aansprakelijkheid in beschouwing wordt genomen, een afkoopbaar bedrag van 1.200 euro voor auto's uit de klassen A, B, C, D, G en K moeten betalen. Voor alle andere klassen is het afkoopbare bedrag 1.650 euro. Deze bedragen moeten bij inlevering van het voertuig ter plaatse betaald worden. Voor schade die hoger is dan de voormelde bedragen, zal Europcar betaling hiervoor aanvaarden in de mate waarin de verzekering de schade dekt. De Huurder moet, zonder dat de vraag wie aansprakelijk is in beschouwing genomen wordt, alle schade betalen die niet door de verzekering gedekt wordt, met name in het geval van schade die buiten Luxemburg ontstaan is, met inbegrip van de kosten voor transport van het voertuig naar de plaats waar het gerepareerd zal worden. De Huurder moet ook de schade aan derden die niet door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt, betalen. In de volgende gevallen moet de Huurder de volledige schade betalen: - als de Huurder bij het inleveren van het voertuig aan Europcar niet een naar behoren ingevuld schadeformulier overlegt, - als de Huurder de voorwaarden met betrekking tot het gebruiken of onderverhuren van het voertuig zoals in deze voorwaarden uiteengezet, niet naleeft, - als het voertuig meer dan 24 uur na de in de huurovereenkomst vermelde inlevertijd wordt teruggebracht.

Staat van het voertuig
De Huurder is verplicht om het voertuig na afloop van de huurperiode op het overeengekomen kantoor tijdens de openingstijden van Europcar terug te brengen. De kilometerprijs wordt berekend op basis van de stand van de kilometerteller van verhuuragentschap tot inleverkantoor. Als de kilometerteller niet (goed) werkt, wordt de berekening uitgevoerd op basis van de afstand op de wegenkaart plus 10 %, maar minstens 100 km per dag, tenzij de Huurder kan bewijzen dat minder kilometers gereden zijn.

Portugal

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Deze Voorwaarden zijn uitgegeven krachtens Portugees recht en kunnen bekeken worden op https://webportal.europcar.com/,DanaInfo=www.europcar.com+ gehost op Portugees grondgebied. Het Portugese recht is van toepassing en de bevoegdheid berust bij de rechtbanken van Lissabon, binnen de bepalingen van Artikel 17 van Verordening (EC) Nr. 44/2001.

Privilege: in Portugal zal het Privilege-lid zijn/haar huurovereenkomst aan de balie moeten ondertekenen, daar in Portugal een elektronische handtekening niet wettelijk als rechtsgeldig erkend wordt.

Spanje

Overmacht - In geval van overmacht is geen van beide partijen aansprakelijk. Onder overmacht worden onbedwingbare, onvoorzienbare gebeurtenissen die buiten de wil van partijen plaatsvinden verstaan, zoals dit in het Spaans Burgerlijk Wetboek gedefinieerd wordt.

Gebruik van het voertuig – De Huurder stemt er expliciet mee in dat, overeenkomstig de Spaanse Wet 17/2005 van 19 juli 2005, de persoonsgegevens van de bestuurder van het voertuig mogen worden doorgegeven, indien dit voor Europcar nodig is ten behoeve van verkeersboetes of administratieve sancties. In het geval dat, om redenen die aan de Huurder kunnen worden toegewezen en wanneer hierom door een bevoegde overheidsinstantie verzocht wordt, Europcar de bestuurder van een voertuig ten behoeve van verkeersboetes of administratieve sancties niet afdoende kan identificeren, zal de Huurder aansprakelijk zijn voor de boete of straf die aan Europcar wordt opgelegd ten gevolge van het niet kunnen identificeren of een onjuiste identificatie van de bestuurder van het voertuig krachtens de hierboven vermelde voorwaarden. In dergelijke gevallen zal Europcar de Huurder, die dit aanvaardt, het bedrag van de betreffende boete of administratieve sanctie in rekening brengen.

Verzekering - Alle voertuigen van het wagenpark van Europcar zijn overeenkomstig de het Koninklijk Besluit 8/2004, van 29 oktober 2003, waarmee de Wet op de Verplichte Verzekering voor Voertuigen aangenomen is, verzekerd voor lichamelijk letsel en/of materiële schade die de Huurder als gevolg van een ongeval waarbij het voertuig betrokken is aan een derde kan toebrengen. De bedragen van deze aansprakelijkheidsdekking zijn op verzoek in het land van verhuur beschikbaar.
De Huurder moet, om een volledige uitkering van de verzekering te kunnen verkrijgen, met name de regel met betrekking tot toegestane bestemmingen naleven, zoals uiteengezet in het Artikel "Gebruik van het voertuig" hierboven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig Spaans recht. De rechtbanken van Madrid zijn bevoegd voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze overeenkomst.

Gegevensbescherming - Overeenkomstig de bepalingen van de Spaanse Organieke Wet 15/1999 met betrekking tot Bescherming van Persoonsgegevens en Wet 34/2002 met betrekking tot Diensten van de Informatiemaatschappij en e-commerce, beiden van kracht, informeert Europcar, IB, S.A,. een Vennootschap naar Spaans recht, met statutaire zetel te Avda. del Partenón, 16-18, 28042 Madrid (Spanje) de Huurder hierbij dat zijn/haar persoonsgegevens opgenomen zullen worden in een dossier dat onder de verantwoordelijkheid van deze vennootschap gehouden wordt, om diensten met betrekking tot deze overeenkomst te leveren en tevens: a) voor statische, promotionele en commerciële informatiedoeleinden en mailings: b) ten behoeve van de invordering van schulden; c) ten behoeve van het uitvoeren van kwaliteitscontrole-onderzoeken of tevredenheidsonderzoeken en d) voor het versturen van informatie op welke manier dan ook, met inbegrip van e-mail of een gelijksoortig middel, over producten en diensten van EUROPCAR of aanvullende producten/diensten. In het geval dat commerciële communicatie via e-mail of een gelijksoortig middel verzonden wordt, staat het feit dat de klant EUROPCAR IB, S.A. zijn gegevens verschaft heeft, gelijk aan het verlenen van zijn expliciete toestemming voor het verzenden van advertenties en reclamemateriaal via voormeld middel.

De Huurder kan zijn toestemming voor het ontvangen van voormelde informatie per e-mail of een gelijksoortig elektronisch middel intrekken door een mededeling met deze strekking aan het volgende adres te versturen: marketing.es@mail.europcar.com. Deze kennisgeving moet vergezeld gaan van een identiteitsbewijs van de Huurder.

Europcar is een internationale onderneming die databanken in verschillende landen bezit. Om het reserverings- en/of huurproces te vergemakkelijken, kan het nodig zijn dat EUROPCAR IB, S.A. de persoonsgegevens naar haar databanken over de hele wereld of naar franchisenemers of externe partners stuurt, met het doel om de autoverhuurdiensten te vervolledigen en te verbeteren. Als het niveau van bescherming van persoonsgegevens in een land niet voldoende is, garandeert EUROPCAR dat de aan dit land overgedragen gegevens afdoende beschermd worden. Met betrekking hiertoe informeren wij de Huurder, die hierbij EUROPCAR IB, S.A. machtigt als verzamelaar van de gegevens, de voormelde persoonsgegevens alleen voor de hierboven vermelde doelen beschikbaar te stellen.

EUROPCAR IB, S.A. informeert de Huurder hierbij dat de verzameling van dergelijke gegevens niet verplicht is voor de levering van de diensten. Het niet invullen van voormelde gegevens kan EUROPCAR IB, S.A. echter beletten om alle diensten die met voornoemde gegevens verbonden zijn uit te kunnen voeren, waarbij EUROPCAR IB., S.A. gevrijwaard wordt van alle aansprakelijkheid voor de niet-levering of de onvolledige levering van deze diensten.

De Huurder wordt hierbij geïnformeerd over zijn/haar recht op toegang tot, rectificeren of wijzigen van en bezwaar tegen de gegevens door een schriftelijk verzoek te richten aan EUROPCAR IB, S.A. Avda. del Partenón, 16-18, 28042 Madrid (Spanje), ter attentie van de "Afdeling Marketing".

De Huurder zal in elk geval aansprakelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid van alle verschafte gegevens, en EUROPCAR IB, S.A. behoudt zich het recht voor om alle Huurders die onjuiste gegevens verschaft hebben uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd andere juridische procedures die de Vennootschap op grond van de wet kan aanspannen.

Verenigd Koninkrijk:

Diversen

Wegenverkeerswetten en andere wetten
De Huurder stemt hiermee in met het beantwoorden en regelen van kennisgevingen of dagvaardingen met betrekking tot een overtreding van de Wegenverkeerswetten tijdens de huurperiode of met betrekking tot elke andere relevante schade met betrekking tot het voertuig en het gebruik ervan tijdens de huurperiode, die leidt tot het opleggen van vaste boetes of eigen risico, en stemt in met het vrijwaren van Europcar voor schade of kosten die zij krachtens deze overeenkomst geleden of gemaakt heeft.

Douane en accijnzen
Als het gehuurde voertuig door Douane en Accijnzen in beslag wordt genomen en belasting aan deze dienst betaald moet worden, zal de Huurder aansprakelijk zijn voor alle kosten, die door Douane en Accijnzen direct aan hem in rekening zullen worden gebracht. Europcar neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor deze situatie en hieruit voortvloeiende kosten.

Verzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering die Europcar (overeenkomstig de vereisten van de Wegenverkeerswet 1998) aan de Huurder verschaft, geeft de Huurder een onbeperkte dekking van claims die verband houden met door gebruik van het voertuig veroorzaakt lichamelijk letsel of dood, en tevens een dekking van £ 250.000 voor materiële schade. De tarieven die inclusief de Europcar Aansprakelijkheidsverzekering zijn, zijn alleen van toepassing voor huurders tussen de 23 en 75 jaar (74 jaar en 364 dagen). Een Huurder kan zijn/haar eigen all-risk verzekering afsluiten, maar de Huurder moet hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Europcar verkrijgen en de Huurder moet Europcar voordat de huur aanvangt een geldig dekkingsbewijs overleggen. Volledige informatie kan worden verkregen bij het Europcar-hoofdkantoor.

Betalingsvoorwaarden

Belasting toegevoegde waarde:
Alle tarieven van Europcar zijn exclusief btw vermeld. Europcar zal rente tegen een tarief van 15 % per jaar in rekening brengen op bedragen die de Huurder niet op tijd aan Europcar betaalt. De Huurder zal ook de verliezen en kosten moeten vergoeden die Europcar maakt tijdens het opstellen, uitvoeren en het toezien op de naleving van deze voorwaarden.

Creditcard autorisatie
Het bedrag van de vereiste creditcard autorisatie zal het geschatte bedrag van de huur omvatten met een extra bedrag van £ 150.

Inbeslagneming, diefstal of ongeluk -
Als het voertuig of één van de onderdelen of accessoires ervan bij een misdrijf gestolen of beschadigd wordt, of het voertuig betrokken raak bij een ongeluk waarbij iemand gewond raakt, moet de Huurder onmiddellijk contact opnemen met de plaatselijke politie om het ongeluk te melden. Vervolgens moet de Huurder binnen vierentwintig uur telefonisch contact opnemen met het Europcar-kantoor waarvan het voertuig gehuurd is en de politiegegevens en andere informatie waarom Europcar vraagt doorgeven. Ook in het geval van een ongeluk waarbij het voertuig beschadigd is, moet de Huurder binnen vierentwintig uur telefonisch contact opnemen met het Europcar-kantoor waarvan het voertuig gehuurd is en het ongeval melden. Als na een ongeluk het voertuig niet meer geschikt voor het verkeer of onveilig is, mag het niet meer gebruikt worden.

De Huurder moet altijd:

•Het nummer van het proces-verbaal en de naam van de verslag uitbrengende politieagent noteren indien de politie op de hoogte wordt gebracht van het ongeval;
• De namen, adressen en telefoonnummers van alle mogelijke getuigen noteren indien dit relevant is; • Vermijden iets te zeggen of te doen waardoor toegegeven wordt dat het ongeluk de schuld van de Huurder was; • Alle papieren en documenten die de Huurder met betrekking tot het ongeluk of de schade ontvangt (met inbegrip van kopieën van gerechtelijke documenten en andere juridische documenten) naar Europcar sturen; • Een Meldingsformulier Verkeersongeval van Europcar invullen, ondertekenen en binnen 48 uur na het verlies of de schade naar Europcar sturen (indien dit niet gebeurt, kan de verzekering weigeren om de vordering in behandeling te nemen; • Volledig samenwerken met Europcar, de verzekeraars en anderen die door Europcar of de verzekeraars worden aangewezen. De Huurder moet Europcar of de verzekeraars of anderen die door deze laatste twee zijn aangewezen in staat stellen om in zijn of haar naam gerechtelijke actie te ondernemen en wettelijke rechten af te dwingen.

De Huurder moet verder alles doen wat Europcar of de verzekeraars redelijkerwijs noodzakelijk achten om Europcar of de verzekeraars te helpen om hun rechten met betrekking tot verlies van of schade aan het voertuig, de onderdelen en accessoires hiervan, tijdens het huren door de Huurder, te doen gelden.
Indien de Huurder geld ontvangt met betrekking tot het verlies van of de schade aan het voertuig en/of de onderdelen en accessoires ervan, moet de Huurder dit aan Europcar terugbetalen en het geld tot dat moment voor Europcar in bewaring houden.

Hulpdienst bij pech onderweg
Er wordt een Hulpdienst voor pech onderweg aangeboden via AA, waarmee onmiddellijk contact opgenomen moet worden. Deze dekking zorgt voor hulp bij pech op alle wegen en snelwegen in het Verenigd Koninkrijk.

Voorwaarden voor brengen of halen van het voertuig -
Indien de Huurder Europcar verzoekt om het voertuig te brengen of op te halen, en Europcar hiermee instemt, moet de Huurder mogelijk extra kosten betalen en aanvullende instructies volgen. De Huurder dient dit op het moment van de reservering te controleren. Bij inlevering van het voertuig door de Huurder, of wanneer Europcar ermee ingestemd heeft, laat de Huurder het voertuig achter om door Europcar te worden opgehaald. De Huurder moet dan de volgende gegevens invullen: inleverdatum en -tijd, het aantal gereden kilometer, de stand van de brandstofmeter en andere gegevens die op het mapje van het huurdocument vermeld zijn. De Huurder moet daarnaast ook al het andere doen dat Europcar als voorwaarde stelt voor het ophalen van het voertuig.

Als Europcar hierom vraagt, moet de Huurder voertuig onmiddellijk inleveren. In het geval dat het voertuig na een verzoek van Europcar hiertoe niet wordt ingeleverd, machtigt de Huurder hierbij Europcar om de ruimtes van de Huurder te betreden en alle noodzakelijke handelingen te doen om het voertuig weer in bezit te nemen. Kosten in verband met deze terugneming zullen voor rekening van de Huurder zijn. Europcar mag voertuigen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid terugnemen wanneer Europcar van mening is dat deze terugneming nodig is om zichzelf te beschermen.

Frankrijk:

Verzekering- Alle voertuigen worden, zoals wettelijk vereist, gedekt door een Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorvoertuigen. De voertuigen hebben ook de dekking van een Verzekering voor Pechhulp.
De Huurder heeft ook de mogelijkheid om een optionele Persoonlijke inzittendenverzekeringen en een dekking voor bagage af te sluiten. De voorwaarden en uitsluitingen die van toepassing zijn op de verplichte of optionele verzekering en dekkingen, alsmede de voorwaarden en uitsluitingen van de Pechhulpverzekering, zijn vermeld in de brochure Verzekeringen en Hulp bij pech onderweg die bij de huurovereenkomst gevoegd is.

Gegevensbescherming - Wet van 6 januari 1978: Om het recht van toegang tot of wijziging van gegevens uit te oefenen, of om bezwaar te maken tegen de communicatie van gegevens van de Huurder aan externe commerciële organisaties, moet de Huurder zich schriftelijk wenden tot: Europcar France BP 19 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex.

Aansprakelijkheid in het geval van schade aan het gehuurde voertuig of diefstal of verduistering hiervan

Nietigheid van verzekeringen:
Bestuurders die niet in de huurovereenkomst vermeld worden, kunnen geen claim indienen op grond van schade aan of diefstal van het voertuig. Het niet naleven van één van de verplichtingen die expliciet in de Algemene voorwaarden vermeld zijn, zal leiden tot de nietigheid van de afgesloten verzekeringen. In dat geval zullen de Huurders aansprakelijk zijn voor de volledige kosten van het ongeval overeenkomstig het Gewoonterecht met betrekking tot Aansprakelijkheid.

Polen

Verzekering - Europcar garandeert alleen verzekering overeenkomstig de aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen aan personen die het voertuig met toestemming van Europcar gebruiken. Europcar is alleen verantwoordelijk voor verlies of schade die met betrekking tot het voertuig of het gebruik hiervan door de Huurder of derden geleden wordt als het verlies of de schade ontstaan is door grove nalatigheid van de kant van Europcar. Europcar is niet aansprakelijk voor andere voorvallen, en de Huurder zal niet proberen om Europcar aansprakelijk te maken voor dergelijke claims.

Schade aan het gehuurde voertuig, inbeslagneming, diefstal, verduistering, ongeval - Als het voertuig beschadigd of gestolen is of één of meerdere onderdelen verloren heeft, zal de Huurder, ongeacht of de Huurder of een derde hieraan schuld heeft, de werkelijke reparatiekosten moeten betalen tot maximaal de vervangingswaarde van het voertuig. Als de schade ontstaan is door schuld van een derde, en Europcar hiervoor een vergoeding ontvangt, zal het door de Huurder betaalde bedrag aan/hem haar worden terugbetaald. Als de Huurder instemt met de voorwaarden van de Collision Damage Waiver (afkoopregeling voor schade) en/of Theft Waiver (afkoopregeling voor diefstal) op de eerste pagina van de huurovereenkomst, kan de aansprakelijkheid van de Huurder in het geval van schade aan of diefstal of verlies van het voertuig of de onderdelen hiervan, beperkt zijn tot de werkelijke kosten van de reparatie en tot een maximumbedrag dat op de huurovereenkomst vermeld is, op voorwaarde dat de Huurder geen huurvoorwaarden die in de huurovereenkomst uiteengezet zijn, overtreden heeft. De Huurder heeft de mogelijkheid om zijn aansprakelijkheid volledig af te kopen door in te stemmen met de SCDW (Super Collision Damage Waiver - Volledige afkoop van eigen risico bij schade), waardoor de financiële aansprakelijkheid van de Huurder voor schade aan het voertuig vervalt, met uitzondering van diefstal en brand. Indien de schade opzettelijk is toegebracht of ontstaan is doordat de Huurder door invloed van alcohol of drugs niet bekwaam was om te rijden, is de aansprakelijkheid van de Huurder onbeperkt.

In het geval van een ongeluk of diefstal, moet de Huurder de politie onmiddellijk op de hoogte stellen. De Huurder heeft niet het recht om de vorderingen van de andere partij te erkennen. De Huurder moet Europcar onverwijld op de hoogte stellen van alle schade die veroorzaakt is door brand, diefstal of een ongeval. Zelfs wanneer de schade verwaarloosbaar is, is de Huurder verplicht om een ingevuld schadeformulier en een situatieschets aan Europcar te overleggen. In het schadeformulier moeten in het bijzonder de namen en adressen van de betrokken personen en de getuigen van de gebeurtenis vermeld worden, alsmede de kentekens van de betrokken auto's.

Zwitserland

Optionele contractuele garanties
Vandalisme wordt gedekt door de CDW (afkoopregeling voor schade) en niet door de Theft Waiver (afkoopregeling voor diefstal).

Algemenegegevensbescherming:
Europcar verschaft autoverhuurdiensten aan privépersonen en bedrijven. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens stelt Europcar in staat om dit doel te bereiken. U wordt verzocht om ons uw naam, adres, creditcardnummer, e-mailadres en telefoon- of faxnummer door te geven. Wij gebruiken deze informatie om uw reservering of informatieaanvraag te bevestigen en te verwerken, en tevens voor interne doeleinden. Als u een auto huurt, slaan wij ook aanvullende gegevens op, zoals het nummer en de geldigheidsduur van uw rijbewijs, het nummer van uw paspoort of identiteitsbewijs, uw zakelijke of privéadres (bestuurdersidentificatie) en bepaalde voorkeuren. In het geval van bepaalde klantenkaarten of bedrijfscontracten tussen Europcar en andere rechtspersonen of privépersonen, wordt nadere informatie gevraagd die in de betreffende contracten vermeld wordt. Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens: Europcar gebruikt uw gegevens voor eigen doeleinden en mag de gegevens gedeeltelijk doorgeven aan partnerondernemingen in Zwitserland en in het buitenland om autohuur te vergemakkelijken. Gegevens (bestuurdersidentificatie) die voor het afsluiten van huurovereenkomsten vereist zijn, helpen ons en onze partnerondernemingen om de ophaal- en inleverprocedures sneller uit te voeren. Europcar staat overheidsinstanties toe om de verzamelde gegevens in het kader van belangrijke wettelijke regelingen in te zien.

Geldig in combinatie met de Algemene huurvoorwaarden in Zwitserland.

Verenigde Staten

Het Privilege Programma bestaat niet in de Verenigde Staten.

 

0032 2 348 92 12

Dezelfde applicatie. Meer mobiliteit.

Download de mobiele Europcar applicatie beschikbaar op iPhone, iPad en Android!

Meer informaties